Kurmis Extra

Kanalizācijas cauruļu tīrītājs

Kurmis Extra

Kanalizācijas cauruļu tīrītājs

Tilpums:1 L
EAN:4751025760412

Efektīvs līdzeklis kanalizācijas cauruļu aizsērējuma likvidēšanai: izlietnēm, vannām, tualetēm. Iekļūst dziļi caurulē un izšķīdina taukus, pārtikas paliekas, matus, papīru u.c. Novērš nepatīkamas smakas. Piemērots plastmasas un metāla (izņemot alumīnija un cinka) caurulēm.

Lietošanas pamācība:

Neatšķaidītu līdzekli nepieciešamajā daudzumā – 0,5 līdz 1L – ieliet caurulē un atstāt uz 2-3 stundām, pēc tam noskalot ar lielu daudzumu silta ūdens.

Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas. Izmantot aizsargcim- dus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. Saskarē ar ādu vai matiem: noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. Saskarē ar acīm: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet, lūdziet mediķu palīdzību. Norīšanas gadījumā: izskalot muti, neizraisīt vemšanu, nekavējoties.

No satura/iepakojuma atbrīvoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Saturs:

Aktīvā viela - nātrija hidroksīds.

Brīdinājumi:

  • H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
  • H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem!