Ultra šķidrums

Vējstiklu mazgāšanas šķidrums. Ziemas. -21℃

Ultra šķidrums

Vējstiklu mazgāšanas šķidrums. Ziemas. -21℃

Tilpums:10 L
EAN:4751025760221

Automašīnu vējstikla mazgājamais šķīdums, atbilstošs LR likumdošanai, ieteicams ziemas apstākļos, piemērots lietošanai visu gadu.

Iedarbība:

Efektīvi attīra vējstiklu un lukturus no netīrumiem, ceļa sāls, dubļiem un dažādiem traipiem, nodrošina labu redzamību un braukšanas drošību. Nekaitīgam automašīnas krāsojumam, plastmasa, hromētām un gumijas detaļām.

Lietošanas pamācība:

Ielejiet šķidrumu vējstiklam paredzētajā bāciņā.

Saturs:

Ūdens, <5% nejonu virsmaktīvas vielas, mazgāšanas līdzeklis, krāsviela, etanols, aromatizators.

Brīdinājumi:

  • H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
  • P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
  • P102: Sargāt no bērniem.
  • P103: Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.
  • P210: Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt.
  • P305+P351: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
  • S46: Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.
  • P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes atbilstošā atkritumu vietā saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.