Bordo

Augu kopšanas līdzeklis

Bordo

Augu kopšanas līdzeklis

Svars:250 g
EAN:4751025760504

Šķidrums ir efektīvs līdzeklis ļoti daudzu sēņu ierosināto slimību attīstības un izplatības profilaksei un ierobežošanai, it īpaši – augļu kokiem un ogulājiem, zemenēm, tomātiem, baklažāniem un kartupeļiem, gurķiem, kabačiem, un ķirbjiem, kā arī krāšņumaugiem.

Lietošanas pamācība:

Lai sagatavotu 1% šķīdumu 100g vara sulfāta un 150g dzēsto kaļķu izšķīdina 10l ūdens. Plastmasas traukā vajadzīgajā ūdens daudzumā izšķīdina vara sulfātu, bet otrā traukā- atlikušajā ūdens daudzumā- dzēstos kaļķus.  Abus šķīdumus sajauc.

Saturs:

Komplekts sastāv no vara sulfāta 100g un dzēstajiem kaļķiem 150g.

Brīdinājumi:

  • H315: Kairina ādu.
  • H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
  • H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
  • P102: Sargāt no bērniem.
  • P261: Izvairīties ieelpot putekļus.
  • P262: Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
  • P302+P352: SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
  • P305+P351: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.