Wood Guard Primer, zaļš

Koksnes aizsardzības līdzeklis, koncentrāts 1:4

Wood Guard Primer, zaļš

Koksnes aizsardzības līdzeklis, koncentrāts 1:4

Tilpums:1 L
EAN:4751025760481

Koncentrēts produkts, atšķaidīt ar 4 daļām ūdens, kokmateriālu konstrukciju aizsardzībai piesūcinot. Produkts dziļi iesūcas koksnē, satur aktīvas sastāvdaļas pret koksni noārdošiem mikroorganismiem, koksnes ārējā izskata bojāšanos (zilēšanu) un koksni bojājošiem kukaiņiem. Produkts kontrolē arī koksnes mitrumu un uzlabo pamatnes un krāsas adhēziju. Pēc nožūšanas ir bez smaržas. Ārdarbu koka konstrukcijām, kas nav tiešā saskarē ar augsni un virs zemes ūdeņiem. Piemēram, fasādēm, logu rāmjiem (iekšējas un ārējās daļas), ārdurvīm (iekšējas un ārējās daļas), žogiem, vēja kastēm, terasēm, dēļu klājumiem, jumtu konstrukcijām u.c.

Lietošanas pamācība:

Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai. Jaunām koka konstrukcijām pimsapstrāde nav nepieciešama. Iepriekš krāsotas virsmas notīrīt lietojot celtnieku fēnu, skrāpi vai lietojot krāsas noņēmēju līdz pilnīgai vecās krāsas plēves noņemšanai. Vecām koksnēs jānoslīpe zilēšanu un laika apstākļos cietušos slāņus līdz veselam kokam. Koksnes nedrīkst būt sasaldētas apstrādes laikā.Lai iegūtu labāku rezultātu, uznest ar sintētisko otu, vienmērīgi 2-3 reizes koksnes šķiedru virzienā. Katra nākamā kārta jāklāj tikai pēc iepriekšējas kārtas pilnīgas nožūšanas. Profesionālai uznešanai lietot iegremdēšanas vai smidzināšanas metodes slēgtas iekārtās. Žūšanas laiks - 12 stundas pie apkārtējās gaisa temperatūras +20℃ un relatīvās gaisa mitruma ne lielāka par 65%. Apstrādāto virsmu var krāsot pēc 24 stundām. Zema temperatūra un palielināts mitrums, kā arī dažādu koksnes veidu lietošana konstrukcijā var palielināt žūšanas laiku.

Brīdinājumi:

  • P102: Sargāt no bērniem.
  • P262: Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
  • P301 + P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
  • P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.